หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ Link "คลังข่าวมหาดไทย" เพื่อความสะดวกค่ะ http://newskm.moi.go.th/
 
 
 
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
    ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
    ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้านใน การพัฒนาท้องถิ่น
    ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ
 
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
    ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
    สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายพักผ่อน หย่อนใจอย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
    ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
    ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
    ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชน เพื่อการพัฒนา
    ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
 
 
 
       
 
       
    พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
    พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทาง การเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป
    ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
    พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ
    สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทาง การเกษตร
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2557
 
สงวนลิขสิทธ์ © เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 99 หมู่ 4 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-365-282 โทรสาร : 056-365-282
จำนวนผู้เข้าชม 2,956,232 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com