หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุชาติ ไกรวิริยะ
ปลัดเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวกานดารัตน์ บุญมี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอรณิชา เจนเขตกิจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายยุทธพงษ์ จันทพาส
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางวิชชุดา บรุณพันธ์
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นางขวัญใจ ไกรวิริยะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายยุทธพงษ์ จันทพาส
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา