หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
วัดศาลเจ้าไก่ต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanjaokaito.go.th
วิสัยทัศน์
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
กายภาพเด่น
สังคมดี
คุณภาพชีวิต
ได้มาตรฐาน
เทศบาลตำบล ศาลเจ้าไก่ต่อ
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ Link "คลังข่าวมหาดไทย" เพื่อความสะดวกค่ะ http://newskm.moi.go.th/
 
 
 

 
เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

🔴คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2075/2564
✅เรื่อง  กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
✴ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 1786/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นั้น ปัจจุบันแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลง และจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 แต่หากพิจารณาภาพรวมในระดับประเทศ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ติดเชื้อสะสมยังอยู่ในอัตราที่สูง หากไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเพียงพอและเหมาะสมการระบาดระลอกใหม่ก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การวางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไปพร้อมกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อสถานการณ์การดำรงชีพของประชาชนกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว และเพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 1) ลงวันที่  25 มีนาคม 2563 ข้อ 7 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่ 20)  ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
✴ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 1786/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  
✴ข้อ 2 ผู้ใดเดินทางมาในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ไปรายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันทีเมื่อมาถึง เพื่อดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และให้กักตัวเองที่เคหสถานหรือที่พำนักจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์ หรือจนกว่าจะพ้นกำหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์
✴ข้อ 3 ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ ในที่สาธารณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อ
การจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่กลุ่มบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าประชุมอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาอาจไม่สะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ในการประชุม หากผู้จัดประชุมได้กำหนดให้มีมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลและได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างรอบคอบ รัดกุม และเข้มงวดเพียงพอแล้ว เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและเครื่องป้องกันตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งการแสดงใบรับรองผลการตรวจว่าไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดให้มีกระบวนการคัดกรองโดยพิจารณาจากอาการของโรค ประกอบกับได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการประชุมตามระเบียบหรือข้อบังคับ เมื่อเกิดเหตุที่มีความเสี่ยง โดยให้ผู้ควบคุมการประชุมกำหนดให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาการประชุม แต่อาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะช่วงเวลาของการอภิปรายหรือ     แสดงความเห็นในที่ประชุมได้ตามความเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความสมควรแก่เหตุ
✴ข้อ 4 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
▶️ก. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน          กรณีเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ให้ผู้ประกอบการควบคุมมิให้ผู้รับบริการนั่งรับประทานอาหารภายในร้านเกิน 1 ชั่วโมง และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค     เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้องการจัดระเบียบ     ผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
▶️ข. โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
▶️ค. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะ คล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุกที่งดการให้บริการ
▶️ง. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ
▶️จ. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามได้ไม่เกิน 50 คน
▶️ฉ.ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ได้แก่ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ยิม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
✴ข้อ 5 ห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงทุกรูปแบบ หรือร่วมวงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีคนมารวมตัวกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เว้นแต่ เป็นกรณีงานประเพณีที่เป็นพิธีการตามประเพณีนิยมที่มีคนมารวมตัวกันไม่เกิน 50 คน ทั้งนี้ ต้องไม่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
✴ข้อ 6 การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค
การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม ของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.คบค.) กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่ง ผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ ศปก.คบค.กำหนด
✴ข้อ 7 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อมุ่งลดจำนวน การเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบในการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยง ที่เจ้าหน้าที่และบุคลากร ในความรับผิดชอบจะติดเชื้อ เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบสี่วัน ซึ่งอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง  การลดจำนวนบุคคลที่ประจำอยู่ในสถานที่ตั้ง การสลับวันเวลาทำงาน หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม   โดยพิจารณาให้เพียงพอต่อภารกิจในการให้บริการประชาชน
✴ข้อ 8 คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน
✴ข้อ 9 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 51  และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท    หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 18  พฤษภาคม พ.ศ. 2564
(นายสิริรัฐ ชุมอุปการ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์
เผยแพร่ : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 08.52 น. โดย คุณพรเพ็ญ สีมา

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2557
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-365-282
 
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-365-282 โทรสาร : 056-365-282
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 7,433,107 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10