หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
วัดศาลเจ้าไก่ต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanjaokaito.go.th
วิสัยทัศน์
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
กายภาพเด่น
สังคมดี
คุณภาพชีวิต
ได้มาตรฐาน
เทศบาลตำบล ศาลเจ้าไก่ต่อ
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ Link "คลังข่าวมหาดไทย" เพื่อความสะดวกค่ะ http://newskm.moi.go.th/
 
 


 
 
   
 
   
 

วัดศาลเจ้าไก่ต่อ
   
 

ข้าวแตน/นางเล็ดน้ำแตงโม
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว36  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว35  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดฝึกอบรม "โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5053  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว5043  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว7440  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กพส. มท 0810.4/ว5015  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว5017  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว5001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว169  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4999  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้าง ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4933  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.5/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4974  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
 
 
สัปดาห์ต่อต้านคอร์รัปชันสากลจังหวัดนครสวรรค์ [ 28 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
การแข่งขันกีฬาเทศบาลศาลเจ้าฯคัพ ประจำปี 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
 
 
 
 


จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล/อะคริลิค) กองการศึกษา โดย [ 9 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิ [ 9 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๕๑ [ 6 ธ.ค. 2562 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
นว 0023.3/ว 26454 ขอเชิญประชุม [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26455 ขอเชิญประชุม [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26521 คัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดนครสวรรค์  [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/26546 1-การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/26546 2-การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26602 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 26600 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว26605 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการรับ-การส่งเอกสารราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26608 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี พ.ศ.2562-2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว 26391 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว26431 แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/860 แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว26518 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการรับ-การส่งเอกสารราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/26449 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/26049 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/26211 ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ฯ [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว26253 ขอเชิญประชุม [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว26255 ขอเชิญประชุม [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว26254 ขอเชิญประชุม [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว26265 การจัดทำแผนที่ภาษีและสำรวจภาคสนามจัดทำทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 8 [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศเผยแพร่งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดไทรย์ เผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านมัทรี 9.12.62 สัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 1-9 ธันวาคม 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาทำป้าย โครงการจัดงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทส [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุป [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย โครงการจัดงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนสีขาว,สีม่วง,สีเหลือง) จำนว [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คู่ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
#เรื่องน้ำปะปา (4 พ.ย. 2558)    อ่าน 1091  ตอบ 1  
เว็บไซต์ "เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ " เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ก.พ. 2557)    อ่าน 1536  ตอบ 0  
 
อบต.สายลำโพง ขอเชิญประชุมปลัดอบต.นครสวรรค์ (10 ธ.ค. 2562)    อ่าน 6069  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (5 ธ.ค. 2562)    อ่าน 47025  ตอบ 236
อบต.หนองปลิง อยากทราบว่าทางสำนักสงฆ์ มีการทอดผ้าป่าตลอดแบบนี้จริงใหม (4 ธ.ค. 2562)    อ่าน 4037  ตอบ 12
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2557
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-971-6373
 
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-365-282 โทรสาร : 056-365-282
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 3,199,456 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10